Barion Pixel
 

jelentkezem.hu

Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről a

MyMusic Kft. (székhely: 1132 Budapest, Nyugati tér 4. fszt. 9.; adószám: 13727372-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-870097), mint a www.jelentkezem.hu internetes címekről elérhető honlap (továbbiakban: „Portál”) üzemeltetője (a továbbiakban: „Üzemeltető”)

másrészről

a regisztrációtól függetlenül a Portálra lépő valamennyi felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) között.

A tevékenység jogszabályi alapjai:

• 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről;
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
• a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

A Portál célja

A Felhasználók a Portálon különböző rendezvényekre vonatkozó hirdetéseket találnak és egyes személyes adataik regisztrációját követően az általuk kiválasztott rendezvényekre jelentkezhetnek.

Szerződés létrejötte

A Felhasználó a Portál használatával, így különösképpen regisztrációjával elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). Az ÁSZF a Portál valamennyi látogatójára (minden Felhasználóra) – regisztrációjuktól vagy annak hiányától függetlenül – érvényes és irányadó. A Felhasználó a Portál használatának megkezdésével ráutaló magatartással az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Üzemeltető adatvédelmi szabályzata.

Regisztráció

A Portálon hirdetett rendezvényekre történő jelentkezés regisztráció után lehetséges. A regisztráció önkéntes. A Felhasználó a regisztráció során megadja személyes adatait és feljogosítja az Üzemeltetetőt azok tárolására. A Felhasználó a rendezvényre történő jelentkezéssel feljogosítja az Üzemeltetőt arra, hogy a jelentkezéskor hatályos adatait, illetőleg a jelentkezéskor megadott más adatait eltárolja, továbbá a rendezvény szervezőjének átadja. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó adatait abból a célból tárolni, hogy a rendezvény szervezőjével kapcsolatos igényeit érvényesíthesse.

A Felhasználó a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja.

A Felhasználó a regisztráció során jelszót választ. A Felhasználó köteles jelszavát gondosan megőrizni. Minden olyan jelentkezésért, amelyet a Portálra a

Felhasználó jelszavával belépve tettek, a Felhasználó felelős. A Felhasználó regisztrációját törölheti.

A regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó felelős. Amennyiben az Üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén az Üzemeltet jogosult a regisztrált Felhasználó által leadott jelentkezéseket törölni, továbbá hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A Portál regisztrációt követő használata során – a regisztráció alkalmával kötelezően megadott adatokon (vezeték és kereszt év továbbá email cím) kívül – egyéb, önkéntesen megadott adatokra van szükség, amennyiben a Felhasználó rendezvényre kíván jelentkezni. Ilyen, az alap regisztráción felül további szükséges adatok különösen a szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.

A Portálon honlapon való böngészéshez, a szöveges tartalmak megjelenítéséhez nem szükséges regisztráció.

Regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A Felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél útján keressük meg, mely fogadásához felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.

A rendezvényekre történő jelentkezés menete

A rendezvény kiválasztása után a „jelentkezem” gomb megnyomásával indítható a jelentkezés. A jelentkezés során a rendezvény szervezője által kiválasztott adatokat kell megadni. A „jelentkezem” gombra kattintva a jelentkezés véglegessé válik.

A Felhasználó a jelentkezés véglegesítése előtt megkapja a rendezvény szervezőjének a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 3. § szerinti tájékoztatást, amelyet kinyomtathat vagy számítógépére elmenthet. A Felhasználó a jelentkezés véglegesítésével kijelenti, hogy a Rendelet szerinti tájékoztatást jelentkezésével egyidejűleg kézhez kapta.

Elállás joga

A jelentkezés lemondása csak a Rendelet szabályai szerint, valamint a rendezvény szervezőjének hozzájárulásával lehetséges.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendezvényekre történő jelentkezés időponthoz kötött, így általánosságban a jegyvásárlások vagy foglalások visszamondására azok kifizetését követően nincs lehetőség. Azok módosítását (például a résztvevő neve, a részvételi időpont vagy helyszín módosítása, stb.) az egyes rendezvényszervezők egyedileg szabályozhatják.

A Felhasználót elállási joga gyakorlásáról a rendezvény szervezője tájékoztatja jelentkezése során.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy elállási jogával kapcsolatos igényeit a rendezvény szervezőjével szemben gyakorolhatja, ezzel kapcsolatosan az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli.

Felelősségkorlátozás

Az Üzemeltető a Portálon elhelyezett tartalmakért, a hirdetések helyességéért, pontosságáért, a rendezvényszervezők eljárásáért, illetve a tartalomból eredő bármiféle károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok okán felmerülő teljesítési akadályért, illetve egyéb a jelentkezés teljesítése során felmerült problémáért az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli.

Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

Az Üzemeltető nem felel az oldal működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredő károkért. Felhasználó ezzel kapcsolatosan semminemű igényt nem támaszthat az Üzemeltetővel szemben.

Szerzői jog

A Portálon az Üzemeltető által közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logót, kereskedelmi megnevezések) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik.

A hirdetésekben található tartalmak a hirdetők szellemi tulajdonát képezik.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A hirdetők által elkövetett szerzői jogi, személyiségi jogi, védjegyjogi vagy más jogsértésekért a hirdetők felelősek.

Moderálás

A fórum, illetve a hozzászólási lehetőségek biztosítása az Üzemeltető ingyenes szolgáltatása. A hozzászólások tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Abban az esetben amennyiben egy adott hozzászólás az Üzemeltető vagy mások jogát, jogos érdekeit, illetve közerkölcsöt sért, az indokolás és előzetes értesítés nélkül törölhető. A jogsértő, illetve trágár megjegyzéseket ismétlődően feltöltő felhasználók honlap használati jogosultságai korlátozhatóak. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges.

Jutalékigények

A Felhasználókat jutalék illeti meg, amennyiben a Portálon elhelyezett hirdetéseket saját weboldalukon az Üzemeltető által létrehozott link átvételével és saját weboldalukba történő beillesztésével megjelenítik és saját weboldalukról érkezve a rendezvényre jelentkezés történik.

A jutalékkal kapcsolatos szabályokat az Üzemeltető mindenkor hatályos jutalékszabályzata tartalmazza. Az Üzemeltető mindenkor jogosult a jutalékszabályzatot egyoldalúan módosítani. A jutalékigényre a jelentkezés pillanatában hatályos jutalékszabályzat irányadó.

Egyéb rendelkezések

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az Üzemeltető nem felel más természetes vagy jogi személyek hirdetéseiért, amelyek a Portálon találhatóak.

Az Üzemeltető a Portálon olvasható hirdetésekből eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Szigorúan tilos a Portálon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az Üzemeltető a portálon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a Portálon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra. Szigorúan tilos a Portál tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.

Nem jelenti a fenti előírások megsértését, amennyiben harmadik személy a Portálon elérhető hirdetési egységek közül egyet vagy többet az erre szolgáló link alkalmazásával a rendezvény hirdetése céljából saját weboldalára átvesz, vagy a hirdetést más módon elérhetővé teszi.

A Portál tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az üzemeltetők követelhetik a jogsértés abbahagyását és káruk megtérítését.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen általános szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosítsa. Minden egyes módosítás alkalmával az Üzemeltető felhívja a felhasználói figyelmét az ÁSZF módosulására. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a Portál szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó e módosításokat elfogadta.

Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.